Vraag naar uw vrijblijvende offerte 

Contacteer ons !

Bel ons

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 

  1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. 

 

  1. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

 

  1. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

 

  1. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

 

  1. Facturen dienen volledig, zonder inhouding, betaald te worden uiterlijk op vervaldag

 

5.a   Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten of een betreffende factuur kunnen enkel aanvaard worden wanneer zij schriftelijk en, aangetekend,  bij ons toekomen binnen de zeven dagen of vòòr de vervaldag van het betreffend factuur . In alle andere gevallen dient het factuur als aanvaard te worden beschouwd.

 

5.b    Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan schriftelijk gemeld te worden.

 

6  Onze leveringen en diensten zijn contant betaalbaar of, bij overschrijving, ten laatste 7 dagen na   factuurdatum. Onvolledige betaling van facturen zonder schriftelijke opgave van reden wordt beschouwd als het niet nakomen van de betalingstermijn en kan een opschorting der werken tot gevolg hebben

 

6a.    Bij werken van grote omvang  wordt de factuur opgesplitst in weekfacturen contant betaalbaar of, bij

         overschrijving  7 dagen na factuurdatum.  Bij vaststelling van laattijdige betaling zullen de werken  worden

         stilgelegd tot nader order.

         Door deze maatregel opgelopen vertragingen kunnen niet ter onzer laste gelegd worden tenzij contractueel

         op schrift gesteld en door beide partijen ondertekend.

 

  1. Alle meerwerken die niet op bestelbon voorkomen zijn contant betaalbaar op het einde van de werkdag  of  

         In geval van grotere werven contant op het einde van werkweek. Indien hieraan niet wordt voldaan zullen

         alle verdere werkzaamheden opgeschort worden tot na betaling van de rekening der meerwerken                                                                                                                                                                                               

 

  1. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

 

  1. Elke niet (volledig) betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.

 

  1. Na vervaldag van de factuur worden maximaal 3 aanmaningen verzonden met een verhoging van respectievelijk 10, 20 en 30 Euro,  welke bij het factuurbedrag zullen gerekend worden. Deze herinneringen worden met de gewone post of per E-mail bedeeld.  Een laatste aanmaning wordt per E-mail en aangetekend verzonden.

 

  1. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50.00€ . Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

 

Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke

of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of

diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank

overeenkomstig het gemeen recht.

 

12  Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de koophandel te Turnhout.

 

Clikc+